Příjemce podpory:

Příjemcem podpory jsou Obce, resp. sdružení obcí a měst (spolek) na území Jihočeského kraje. Další podmínky, které musí příjemce podpory splňovat, jsou uvedeny v Podmínkách poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji.

Charakteristika produktu:

 • výše úvěru: 2 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru,
 • doba splatnosti: do 10 let od podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit),
 • čerpání úvěru: až po dobu 2 let od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 2 roky od podpisu smlouvy o úvěru.


Způsobilé výdaje:

 • náklady na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku,
 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • náklady na související projektovou dokumentaci.
DPH příslušející ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí k nemovité věci pořizované v rámci projektu je rovněž způsobilým výdajem.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • účetní a daňové doklady, na jejichž základě je úvěr čerpán, musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody:

 • výhodná úroková sazba úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí:

 1. projekt bude realizován na území Jihočeského kraje;
 2. projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce, která není využívána k podnikání;
 3. úvěr bude použit k pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech:
 • vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
 • elektrifikace, plynofikace,
 • kulturní, sportovní a školská zařízení,
 • místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
 • dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy),
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • budování a údržba veřejné zeleně,
 • budování a správa infrastruktury v oblasti nakládání s odpady.

Cena služby:

Viz ceník.

Žádost:

Zde naleznete žádost o zvýhodněný úvěr , včetně příloh a pokynů, jak žádost předložit.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a regionální pracoviště v Českých Budějovicích.

Další informace:

Viz Program zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji (úplné znění); konzultace poskytuje regionální pracoviště a pobočky ČMZRB, případně lze zaslat dotaz do e-mailové schránky info@cmzrb_cz.