Program: zvýhodněných úvěrů pro obce v Jihočeském kraji

č.

Název operace

Sazba

1.

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

2.

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta
a zpracováním smluvních dokumentů

1 500 Kč

3.

úroková sazba úvěru

pevná stanovená dle vzorce
(YTM CZGB 10Y+0,45%)x0,4

4.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání
na žádost klienta

2 000 Kč

5.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

6.

úrok z prodlení

9% p.a.

7.

poradenská činnost

 
 

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

 

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti
podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

500 Kč/započatá hod.

 

Poznámka k položce č. 3 – aktuální úroková sazba pro listopad 2017 činí 0,78 % p.a.