M-záruka za úvěr v programu INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Podmínky pro poskytnutí, Cena služby, Přístup k žádosti, Příjem žádosti, Další informace

Příjemce podpory:
Začínající podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky, registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, který získal úvěr od České spořitelny, a.s. na realizaci inovativního projektu v České republice.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny v Programu INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům).

Charakteristika produktu:

M-záruka

  • poskytována pouze k úvěrům České spořitelny, a.s. (www.csas.cz),
  • výše zaručovaného úvěru: 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč včetně,
  • výše záruky: až 60 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • doba ručení: maximálně 5 let od data první splátky jistiny úvěru s odkladem splátek úvěru maximálně o 3 roky,
  • příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 0,1 % p. a. z výše záruky.

Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 1 % p. a. z výše záruky.

Podmínky pro poskytnutí:

a) Žadatel získal úvěr na realizaci projektu od České spořitelny, a.s., splňující podmínky programu.

b) Žadatel nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětvích: zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví.

c) Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis (viz příloha B programu).

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti o záruku naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím České spořitelny, a.s. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART (vymezení příjemce úvěru, způsobilé výdaje a další podmínky pro poskytnutí úvěru) je možné získat na webové stránce České spořitelny, a.s. www.csas.cz.


Text Programu INOSTART naleznete zde.

Informace a konzultace k podmínkám poskytnutí záruky - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb_cz.

swiss.jpg