Příjemce podpory:

Příjemce podpory musí být podnikatelem s oprávněním podnikat na území ČR.

Charakteristika produktu:

  • výše záruky: minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč,
  • záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky.

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového/zadávacího řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací.

Za dodávku stavebních prací se považuje:

  • dodávka stavby,
  • rekonstrukce,
  • nástavby,
  • novostavby, atd.
  • vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

Výhody:

Snížení vázanosti vlastních prostředků složených jako jistota u vyhlašovatele/ zadavatele.

Podmínky pro poskytnutí:

Projekt bude realizován na území České republiky a žadatel předloží doklad o vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku nebo veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

informace a konzultace - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb_cz.