Klient:

Klient musí být podnikatelem s oprávněním podnikat na území České republiky.

Charakteristika produktu:

 • výše záruky: minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč,
 • záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky,
 • záruka může být vydána v listinné nebo elektronické podobě.

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového/zadávacího řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací.

Za dodávku stavebních prací se považuje:

 • dodávka stavby,
 • rekonstrukce,
 • nástavby,
 • novostavby, atd.
 • vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby.

Výhody:

Snížení vázanosti vlastních prostředků složených jako jistota u vyhlašovatele/ zadavatele.

Podmínky pro poskytnutí:

 • Projekt bude realizován na území České republiky;
 • klient předloží žádost o záruku za nabídku včetně příloh, formuláře jsou k dispozici zde;
 • klient předloží doklad o vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku nebo veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti o záruku obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

informace a konzultace - pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb_cz.