Příjemce podpory:


Města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

Charakteristika produktu:


RRF poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely:
 • výše úvěru: do 30 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
 • čerpání: až po dobu 3 let od data podpisu smlouvy o úvěru,
 • doba splatnosti: do 10 let od zahájení splácení jistiny,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 3 roky od data podpisu smlouvy o úvěru.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • další náklady spojené s realizací projektu financovaného z RRF (jako např. náklady na projektovou dokumentaci, získání dotací, získání úvěrů, monitoring, propagaci apod.).
DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem..

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody:

 • nízká úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu,
 • financování až 100 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu,
 • není vyžadováno zajištění úvěrů pro obce,
 • možnost financování projektů, na které jsou žádány dotace ze strukturálních fondů EU a u kterých se předpokládá využití dotací na předčasné splacení úvěru z RRF (bez poplatku).

Podmínky pro poskytnutí:

Úvěr může být čerpán na:

 • terénní úpravy, včetně přípravy území,
 • přístupové komunikace,
 • výstavbu městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání,
 • výstavbu nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup existujících budov),
 • využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání,
 • výkupy majetku v případech potřebného scelení vlastnictví,
 • dopravní infrastrukturu (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání),
 • technickou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, ČOV, plynofikace, elektrifikace včetně trafostanice),
 • sportovní, kulturní a vzdělávací zařízení včetně jejich vybavení, úpravy parků a volnočasových ploch,
 • eventuálně další municipální projekty, jestliže s nimi vysloví souhlas Rada RRF.

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádost o úvěr může obec nebo svazek obcí předložit u zakázky malého rozsahu přímo vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace:

Úplné znění programu RRF.


Kontakt pro konzultace a informace:

Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail srein@cmzrb_cz
JUDr. Lenka Loudová: tel. +420 255 721 487, e-mail loudova@cmzrb_cz