č.

Název operace

Sazba

1.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru ke dni jeho prvního čerpání + 10% p. a.