Souhrnná informace o programech pro podnikatele

Program ZÁRUKA 2015 až 2023

Malí podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci, v případě sociálních podnikatelů též střední podnikatelé (s méně než 250 zaměstnanci), mohou získat v rámci Výzvy III programu, ve znění platném od 1. 11. 2017, zvýhodněnou záruku k úvěrům od bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk. Sociální podnikatelé mohou získat též finanční příspěvek k zaručovanému úvěru.

Podpora je poskytována dvěma typy záruk, a to:

S-záruka s finančním příspěvkem pro sociální podnikatele (individuální záruka)
 • ručení na dobu až 8 let,
 • do výše 80 % jistiny úvěru,
 • záruka až do výše 20 mil. Kč.,
 • úvěr může být použit pouze na investiční výdaje
 • možnost získání finančního příspěvku k zaručenému úvěru pro sociální podnikatele
 • režim veřejné podpory: de minimis nebo bloková výjimka
M-záruka (portfoliová záruka)
 • ručení na dobu až 6 let,
 • do výše 70 % jistiny úvěru,
 • maximální výše zaručovaného úvěru: 4 mil. Kč,
 • úvěr může být použit na investiční výdaje nebo na financování zásob či drobného nehmotného majetku
 • poskytuje se zjednodušeným postupem
 • režim veřejné podpory: de minimis

Podrobněji viz Výzva III programu ZÁRUKA 2015 až 2023.


Program INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

Začínající malí a střední podnikatelé, od zahájení jejichž podnikatelské činnosti do data podání žádosti o úvěr neuplynuly více než tři roky, s méně než 50 zaměstnanci mohou získat úvěr do výše 15 mil. Kč se splatností až 5 let od zahájení splácení úvěru a podporu v oblasti poradenství od České spořitelny, a.s., na realizaci inovativně zaměřeného projektu realizovaného na území České republiky. Podrobněji viz webová stránka České spořitelny, a.s., www.csas.cz.

Tito podnikatelé mohou získat ručení úvěru v programu INOSTART ve formě záruky poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Podrobněji viz Program INOSTART.


Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat úvěr do výše 1 mil. Kč (začínající podnikatelé do 0,5 mil. Kč) s pevnou úrokovou sazbou 4%, p. a., a s dobou splatnosti až 6 let. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob. Projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.

Podrobněji viz Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji.


Program Expanze – zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Malí a střední podnikatelé (do 250 zaměstnanců) mohou získat zvýhodněný úvěr na financování projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. U projektů ve zvýhodněných regionech získá příjemce i finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru, z něhož je projekt spolufinancován (úvěr musí být poskytnut smluvním partnerem ČMZRB).

zvýhodněný úvěr
 • výše: 2 – 45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • splatnost: až 7 let,
 • odklad splácení jistiny: až 3,5 roku,
 • doba čerpání: až 24 měsíců.
finanční příspěvek
 • činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, max. 700 tis. Kč,
 • vyplácí se k úrokům, které příjemce zaplatil od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • výplatu lze provést najednou, nebo v ročních splátkách.

Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podrobněji viz Zvýhodněný úvěr v programu Expanze.


Program Úspory energie – zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Malí, střední i velcí podnikatelé (včetně zemědělských podnikatelů), kteří plánují realizovat opatření ke snížení celkové spotřeby energie, mohou získat zvýhodněný úvěr doplněný o finanční příspěvek na pořízení vstupního energetického posudku a subvenci úrokové sazby úvěru poskytnutého na spolufinancování podpořeného projektu.

Zvýhodněný úvěr
 • výše úvěru: 1 – 75 mil. Kč, do 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 4 roky,
 • zajištění: bude stanoveno individuálně.
Finanční příspěvek na pořízení vstupního energetického posudku
 • úhrada až 80 % výdajů na pořízení posudku,
 • maximálně však 250 tis. Kč.
Subvence úrokové sazby
 • až 10 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 1,5 mil. Kč,
 • vyplácí se k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 5 let od uzavření smlouvy o podpoře,
 • výplatu lze provést jednorázově, nebo v ročních splátkách.

Podrobné podmínky viz Výzva I programu Úspory energie. Program je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Program ENERG - zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Malí a střední podnikatelé (do 250 zaměstnanců) mohou získat zvýhodněný úvěr na financování projektů zaměřených na úsporu energie na území Prahy. Příjemce může získat také dva finanční příspěvky – na úhradu nákladů energetického posudku a za dosažení výsledků realizace projektu.

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 2 - 20 mil. Kč, do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti: až 10 let,
 • doba čerpání úvěru: až 2 roky,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 2 roky,

Finanční příspěvek na energetický posudek

 • činí až 80 % z výdajů vynaložených na pořízení energetického posudku, max. 100 tis. Kč,
 • vyplácí se jednorázově.

Finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu

 • činí až 7 % z výše zvýhodněného úvěru,
 • vyplácí se jednorázově po doložení ověřovacího energetického posudku prokazujícího dosažení požadované úspory energie v konečné spotřebě příjemce podpory.

Podrobněji viz Zvýhodněný úvěr v programu ENERG.