Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Výhody, Podmínky pro poskytnutí, Přístup k žádosti, Příjem žádosti, Další informace     

Příjemce podpory:

Malý a střední podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Příjemce podpory musí být sociálním podnikatelem, tj. zejména musí:

 •  zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce
 •  reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání
 •  uplatňovat demokratický styl řízení
 •  rozvíjet svoji společenskou odpovědnost. 

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Výzvě III programu ZÁRUKA 2015 až 2023, jejíž znění nalezněte zde.

Charakteristika produktu:

Záruka je poskytována k úvěrům od bank, které mají uzavřenou dohodu s ČMZRB o spolupráci při poskytování S-záruk. Seznam spolupracujících bank naleznete zde

Záruky jsou poskytovány za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: investiční,
 • výše záruky: maximálně 20 mil. Kč,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení nepřesahuje 8 let.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 000 Kč.

Záruka a finanční příspěvek jsou poskytovány jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) nebo dle blokové výjimky (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014), podrobněji viz Veřejná podpora.

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a)  pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku,

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

V souvislosti s poskytnutím záruky je DPH ke způsobilému výdaji rovněž způsobilým výdajem.

Pro účely výplaty finančního příspěvku však není v případě plátců DPH a podnikatelů, kteří jeho vrácení mohou nárokovat, DPH způsobilým výdajem.

Výhody:

 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům - převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • získání finančního příspěvku
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku

Podmínky pro poskytnutí:

a)     projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE,

b)     projekt bude realizován na území České republiky,

c)     žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d)     na jeden projekt mohou být současně poskytnuty na různé typy způsobilých výdajů jedna S-záruka s finančním příspěvkem (na investiční výdaje) a jedna M-záruka (na provozní výdaje).

V případě podpory poskytnuté podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014:

a) projekt musí být počáteční investicí, podrobněji viz Počáteční investice

b) stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.


Přístup k žádosti:

Formulář žádosti obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

Úplné znění Výzvy III Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.

Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání - Pokyny pro žadatele.