Povinnosti klienta týkající se publicity podpory poskytnuté ze strukturálních fondů

  1. Příjemce podpory je odpovědný za informování veřejnosti o podpoře, která mu byla poskytnuta ze strukturálních fondů. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy projekt spočívá v pořízení hmotného předmětu, pořízení nemovitého majetku nebo ve financování stavebních prací a:

    • výše podřízeného úvěru přesahuje 20 mil. Kč
      nebo
    • výše záruky přesahuje 40 mil. Kč.

  2. Příjemce podpory, který splňuje podmínky podle bodu 1., je povinen uskutečnit následující opatření k publicitě poskytnuté podpory ze strukturálních fondů:

Prostředek publicity

Povinná doba realizace opatření

Umístění velkoplošného reklamního panelu (billboardu)

Umísťuje se po zahájení realizace projektu, pokud jsou prováděny stavební práce.
Je možné odstranit až po umístění pamětní desky.
Umístění pamětní desky (plakety)

V případě projektů obsahujících stavební práce je nutno umístit pamětní desku nejpozději 6 měsíců po ukončení realizace projektu, a to náhradou za velkoplošný reklamní panel.

V případě projektů, které zahrnují pouze pořízení hmotného předmětu, tj. strojů a zařízení, nebo nemovitého majetku, se pamětní deska umisťuje bezprostředně po ukončení realizace projektu.

Pamětní desku je nutno zachovat po dobu trvání smlouvy o podpoře.

 

3. Požadavky na technické prostředky pro publicitu a jejich vzory

a) Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Velkoplošné reklamní panely musejí obsahovat plochu vyhrazenou informaci o finanční spoluúčasti EU. Tato plocha musí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu a musí zobrazovat vlajku EU a tzv. „standardní text":

eu_1.jpg
Vlajka EU musí odpovídat platným specifikacím (zde). Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU musí být stejně velká jako písmena užitá na zbylé ploše panelu, typ písma může být jiný.

Zbylá plocha panelu musí obsahovat druh a název projektu. Dále může obsahovat libovolný text související s podpořenými aktivitami, např.: „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií".

Billboard je třeba umístit dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, u příjezdové komunikace atd.).

Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 x 5,1 m.

Vzor:

eu_investice.jpg

Červená plocha představuje prostor, v němž příjemce podpory doplní text obsahující název a druh projektu.

b) Pamětní desky

Doporučenou formou je u projektů obsahujících stavební práce či pořízení nemovitého majetku pamětní deska o velikosti A0 (nebo její varianty o stejné ploše, tj. 0,841 x 1,189 m), na níž je uveden druh a název projektu, event. další libovolný text související s podpořenými aktivitami. Minimálně 25 % plochy musí být vyhrazeno informaci o finanční spoluúčasti EU (na ní je uvedena vlajka EU a standardní text viz výše uvedená charakteristika pro  velkoplošný panel/billboard).

Pamětní desku je třeba umístit viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, u příjezdové komunikace atd.).

Pamětní desky (plakety) musí být vyrobeny z trvanlivých materiálů (např.: kámen, keramika, nerezový kov, plast).

Vzor:

eu_investice.jpg

c) Pamětní desky/plakety pro projekty obsahující pořízení hmotného předmětu, tj. strojů a zařízení

Lze použít typ plakety, na které bude uvedena pouze informace o finanční spoluúčasti EU (příp. logo příjemce). V takovém případě je doporučen rozměr 0,4 x 0,4 m (nebo jeho varianty o stejné ploše).

Pamětní desky by měly odpovídat velikosti zařízení, jejich rozměry by měly být nejméně 0,4 x 0,2 m.

Vzor:

pametni_desky.jpg

V prostoru červené plochy v levém dolním roku lze uvést text doplněný příjemcem podpory a obsahující název projektu, event. další libovolný text související s podpořenými aktivitami.