Podpora poskytnutá podle tohoto nařízení je omezena maximální povolenou intenzitou veřejné podpory na jeden podpořený projekt. Intenzita veřejné podpory (I) se u jednotlivých podpořených projektů stanovuje následujícím propočtem:

intenzita.jpg

Za investice se považují výdaje na (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek ve výši uvedené v žádosti o podporu projektu bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány.

Hrubý ekvivalent podpory v Kč 

−        pro finanční příspěvek se rovná výši sjednaného finančního příspěvku;

−        pro zvýhodněnou záruku za úvěr se stanoví na základě průměrného předpokládaného vývoje zůstatku záruky v období od poskytnutí záruky do předpokládaného splacení jistiny zaručovaného úvěru a diferenční ceny záruky (stanovené % p.a. ze zůstatku záruky). Diferenční cena záruky představuje rozdíl mezi minimální roční prémií (prémií "safe harbour") určenou Evropskou komisí1 pro příslušnou kreditní kvalitu příjemce podpory vyjádřenou rizikovou kategorií příjemce podpory podle stupnice používané poskytovatelem záruky a zvýhodněné ceny záruky;

−        pro zvýhodněný úvěr je roven výši čisté současné hodnoty diferenčního úroku za dobu od podpisu smlouvy o úvěru do data splatnosti úvěru sjednaného při poskytnutí úvěru. Výše diferenčního úroku se vypočte použitím diferenční úrokové sazby na splátkový kalendář, který předpokládá po uplynutí sjednané doby podřízenosti rovnoměrné snižování jistiny úvěru. Období podřízenosti se sjednává pouze u podřízených úvěrů;

Diferenční úroková sazba je dána rozdílem tzv. referenční úrokové sazby a úrokové sazby poskytovaného úvěru.

Referenční sazba se stanoví jako součet základní sazby určené dle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, Úřední věstník Evropské komise 2008/C14/02/C ze dne 19. 1. 2008, ke dni poskytnutí úvěru a rizikové marže odpovídající příslušné kreditní kvalitě příjemce podpory vyjádřené rizikovou kategorií příjemce podpory podle stupnice používané poskytovatelem úvěru a míře zajištění úvěru.

Pokud je projekt podpořen z více programů podpory, hrubý ekvivalent podpory za jednotlivé programy (formy podpory) týkající se stejných způsobilých výdajů se sčítá, a to i v případech, kdy je podpora poskytnuta v režimu podpory de minimis.

Výše limitů intenzity veřejné podpory jsou v případech, že se jedná o regionální investiční podporu podle článku 14 Nařízení Komise č. 651/2014, následující:

region NUTS 2

malý podnik

střední podnik

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad

45 %

35 %

Výše limitů intenzity veřejné podpory jsou v případech, že se jedná o podporu malých a středních podnikatelů podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014, následující:

region NUTS 2

malý podnik

střední podnik

Praha, Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad

20 %

10 %