Program: Regionální rozvojový fond

 

č.

Název operace

Sazba

1.

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

2.

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta
a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

3.

úroková sazba úvěru

pevná nebo pohyblivá sazba stanovená individuálně dle aktuální situace na finančním trhu a s přihlédnutím k rizikovému profilu příjemce úvěru

4.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta

2 000 Kč

5.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

6.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10% p.a.

7.

poradenská činnost

zdarma