Příjemce podpory:

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Charakteristika produktu:

 • výše úvěru: 8 - 130 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
 • doba splatnosti: 15 let od podpisu smlouvy o úvěr,
 • čerpání úvěru: až 30 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců od podpisu smlouvy o úvěr.

Způsobilé výdaje :

 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na související projektovou dokumentaci.
 • DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem, pokud si jeho vrácení nemůže příjemce úvěru nárokovat.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být doloženy účetními, daňovými či jinými průkaznými doklady.

Výhody:

 • výhodná úroková sazba,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.

Podmínky pro poskytnutí:

a) projekt bude realizován na území České republiky,
b) projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí zvyšující kvalitu života obyvatel nebo na ochranu životního prostředí (další vymezení viz program),
c) infrastruktura, do které se investuje, nesmí být využívána k podnikání a ani projekt jako takový nesmí být podnikáním.

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti k úvěrům pro obce obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádost o úvěr může obec nebo svazek obcí u zakázky malého rozsahu předložit přímo ve vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace:

úplné znění programu OBEC 2,

Informace k programu jsou poskytovány na tel. č. +420 255 721 485 nebo +420 255 721 481, prostřednictvím e-mailu na adrese: srein@cmzrb_cz, resp. salivarov@cmzrb_cz.