Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Výhody, Podmínky pro poskytnutí, Cena služby, Přístup k žádosti, Příjem žádosti, Další informace

Příjemce podpory:

Města a obce na území České republiky, s výjimkou hl. města Prahy, a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha.

Charakteristika produktu:

  • výše úvěru: do 40 mil. Kč,
  • úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
  • doba splatnosti: do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit),
  • čerpání úvěru: až po dobu 2 let od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
  • odklad splátek jistiny úvěru: o 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru.

Způsobilé výdaje:

  • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
  • náklady na související projektovou dokumentaci.

DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

  • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
  • účetní a daňové doklady musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody:

výhodná úroková sazba,
odklad splátek jistiny úvěru,
možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.

Podmínky pro poskytnutí:

a) Projekt bude realizován na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy.

b) Financovaný projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí.

Cena služby:

Dle ceníku, který naleznete zde.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti k úvěrům pro obce obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádost o úvěr může obec nebo svazek obcí u zakázky malého rozsahu předložit přímo ve vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace:

úplné znění programu MUFIS 2,

Informace k programu jsou poskytovány na tel. č. +420 255 721 485 nebo +420 255 721 487, prostřednictvím e-mailu na adrese: srein@cmzrb_cz nebo loudova@cmzrb_cz.