Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Výhody, Podmínky pro poskytnutí, Přístup k žádosti, Příjem žádosti, Další informace

Příjemce podpory:

Malý podnikatel - a nově pro investiční úvěry i střední podnikatel - oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Výzvě III programu ZÁRUKA 2015 až 2023.
 

Charakteristika produktu:

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování M-záruk za těchto podmínek:

  • typ zaručovaného úvěru: provozní nebo investiční,
  • výše zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč,
  • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • doba ručení: maximálně 6 let,

Seznam spolupracujících bank naleznete  zde.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Zaručovaný úvěr může být použit na:

a)  pořízení a a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku,

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

c)  pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,

d)  pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

DPH ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky rovněž způsobilým výdajem.

Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby.

Výhody:

  • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům - převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,
  • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
  • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
  • záruka je poskytována bez poplatku

Podmínky pro poskytnutí:

a)     projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,

b)      projekt bude realizován na území České republiky,

c)     žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d)     poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis,

e)      na jeden projekt na různé typy způsobilých výdajů (investiční/provozní) mohou být současně poskytnuty

-        dvě M-záruky, nebo
-        jedna M-záruka a jedna S-záruka s finančním příspěvkem.

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace:

Úplné znění Výzvy III programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.
Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání - viz Pokyny pro žadatele.