Charakteristika produktu:

Běžný účet je účtem platebním a je základním bankovním nástrojem pro provádění hotovostních a bezhotovostních platebních transakcí, zúčtování a ukládání peněžních prostředků. Běžné účty jsou otevírány a vedeny na základě písemně uzavřené smlouvy mezi ČMZRB, a.s. a majitelem účtu. ČMZRB, a.s. neotvírá anonymní účty, ani účty společné pro několik osob.

Běžné účty jsou otevírány na dobu neurčitou, tj. časově neomezenou s možností výpovědi a slouží k provádění platebních transakcí v korunách českých v České republice.

Na pobočkách ČMZRB, a.s. je na základě Smlouvy o internetovém bankovnictví možné provádět platební styk a získávat informace o účtech pomocí internetové aplikace WebKlient.

Běžný účet je otevírán klientům v souvislosti s poskytnutím bankovního úvěru v rámci programů rozvoje municipální infrastruktury.

Podmínky pro poskytnutí:

ČMZRB, a.s. při otevření běžného účtu zjišťuje identifikační údaje klienta (budoucího majitele účtu), popřípadě osob oprávněných jednat jménem klienta a další údaje v souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Majitel účtu je povinen při založení běžného účtu složit na tento účet minimální vklad ve výši 1.500,- Kč a po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat na běžném účtu minimální kreditní zůstatek ve výši 500,- Kč.

Podmínkou zřízení internetového bankovnictví je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, popřípadě vlastnictví mobilního telefonu pro příjem autorizačních a autentizacích SMS kódů.

Cena služby:

Za vedení běžného účtu jsou účtovány majiteli účtu poplatky stanovené v aktuálním Ceníku obchodů a služeb ČMZRB, a.s (část Bankovní služby - Běžný účet).
Za využívání internetového bankovnictví si ČMZRB, a.s neúčtuje žádné poplatky.

Další informace:

Podrobnější informace získáte na pobočkách záruční banky nebo na info@cmzrb_cz.

Smluvní dokumentace:


Obchodní podmínky

Podpisové_vzory

Archiv smluvní dokumentace

Formuláře spojené s platebním stykem naleznete zde.